2 Jun 2021

Damen Shipyards Galati lays keel of Combat Support Ship

Keel-laying ceremony of the Combat Support Ship 'Den Helder'.

Ben Littler
5 MIN

On the 2nd of June Damen Shipyards Galati has performed the keel-laying ceremony on the Combat Support Ship (CSS) Den Helder. This marks an important milestone in the construction of this new supply ship for the Royal Netherlands Navy. The keel laying ceremony was performed by the Director Defence Material Organisation (DMO), vice admiral Arie Jan de Waard and vice admiral Rob Kramer, Commander Royal Netherlands Navy (RNLN).

Vice admiral Rob Kramer, Commander Royal Netherlands Navy (RNLN) and Director Defence Material Organisation (DMO), vice admiral Arie Jan de Waard during welding

The yard carried out the steel cutting for this new vessel in December last year. Following the keel-laying, all the building blocks for the actual construction of the ship in Romania are now ready. The engineering of the CSS has been largely carried out in the Netherlands. Damen Naval division director Hein van Ameijden emphasizes that it is mainly the cooperation with companies from the existing naval construction chain that makes the innovative construction of Dutch naval ships possible: “More than a year after signing the contract for this ship, Damen Naval has concluded 116 purchase contracts, of which 82 are with Dutch suppliers. These are with companies coming mostly from the Rijnmond and Zeeland areas. It is this entire chain of companies that contributes to the construction of this new ship for the RNLN.”

Vice admiral Rob Kramer, Commander Royal Netherlands Navy (RNLN) and Director Defence Material Organisation (DMO), vice admiral Arie Jan de Waard during welding

Besides emphasizing the close cooperation between all parties involved, the keel laying also has a traditional value. In the past, a coin was placed under the wooden mast for prosperity. Nowadays, with the ships made of steel, the coin is placed under the keel block. Both admirals performed this operation for the CSS, placing a coin from 1822 for the occasion. This was an important year for the RNLN, in which, after various plans and initiatives for fort building in the Napoleonic era, the marine establishment with drydock in Den Helder was transferred to their ownership.

Damen Naval division director Hein van Amejiden during his speech

The next important ceremonial milestone is the naming of the vessel, but not before the building of the ship is completed in 2023. After commissioning, testing and shipyard trials the ship will sail to Den Helder, where the accessories and the combat management system will be installed before the ship is transferred to the navy in 2025.

Damen Shipyards Galati has performed the keel-laying ceremony on the Combat Support Ship (CSS) 'Den Helder'

The ship was designed in close collaboration with the DMO and the RNLN. It is based on the Joint Support Ship HNLMS Karel Doorman, previously built by Damen. The nearly 180-metre-long ship will have a 75-person standard crew and can take an additional 85 people on board. In addition to space for fuel and munition to supply other ships, there is room for several helicopters and twenty containers.

Dutch version

Op 2 juni is bij Damen Shipyards Galati (Roemenië) de kiel gelegd van het nieuwe Combat Support Ship Den Helder. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de bouw van dit nieuwe bevoorradingsschip voor de Koninklijke Marine (KM). De kiel legging ceremonie werd gezamenlijk uitgevoerd door de Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO) vice admiraal Arie Jan de Waard en de Commandant Zeestrijdkrachten, vice admiraal Rob Kramer.

Het staal voor dit nieuwe schip wordt sinds december vorig jaar gesneden. Daarmee liggen, na deze kiellegging, alle bouwstenen voor de daadwerkelijke bouw van het schip in Roemenië klaar. De engineering van het Combat Support Ship vindt grotendeels vanuit Nederland plaats. Directeur Damen Naval, Hein van Ameijden, benadrukt dat het vooral de samenwerking met bedrijven uit de bestaande marinebouwketen is, die de innovatieve bouw van Nederlandse marineschepen mogelijk maakt: “Ruim een jaar na de ondertekening van het contract voor dit schip, heeft Damen Naval 116 inkoopcontracten gesloten, waarvan 82 met Nederlandse toeleveranciers. Deze komen veelal uit de Rijnmond en Zeeland. Het is deze hele keten van bedrijven, die bijdraagt aan de bouw van dit nieuwe schip voor de Koninklijke Marine.” 

Naast het benadrukken van de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft de kiellegging ook een traditionele waarde. Vroeger werd een muntje onder de houten mast gelegd voor voorspoed. Tegenwoordig, met de schepen van staal, wordt het muntje in de dubbele bodem geplaatst. De beide admiraals hebben deze handeling bij het Combat Support Ship mogen uitvoeren. Voor de gelegenheid werd een munt uit 1822 geplaatst.  Een belangrijk jaar voor de marine, waarin na diverse plannen en aanzet tot fortenbouw in de Napoleontische tijd, het marine etablissement met droogdok in Den Helder aan hen werd overgedragen.

De volgende ceremoniële mijlpaal is de doop van het schip, maar dit zal niet eerder plaatsvinden dan nadat het schip is afgebouwd in 2023. Na inbedrijfstelling, testen en de werfproeftocht vaart het schip naar Den Helder waar het wordt overgedragen aan de DMO. Vervolgens worden de scheepstoebehoren en het Combat Management Systeem nog geïnstalleerd, voordat het schip in 2025 door de DMO wordt overgedragen aan de marine.

Het schip is in nauwe samenwerking met de DMO en de marine ontworpen. Het is gebaseerd op het eerder door Damen gebouwde Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. Het bijna 180 meter lange schip krijgt een 75-koppige basisbemanning en kan nog vijfentachtig extra opvarenden meenemen. Er is naast plek voor brandstof en munitie om andere schepen te bevoorraden, plaats voor meerdere helikopters en twintig containers.