12 Aug 2022

Record order book for Damen

Record of Damen Shipyards Group’s order book of 8.8 billion euros as at year-end 2021

Rick van de Weg
7 MIN

English version:

RECORD ORDER BOOK FOR DAMEN

Damen Shipyards Group’s order book rose to a company record of 8.8 billion euros as at year-end 2021. Part of that rise was due to the acquisition of an order for no fewer than 99 vessels at the Workboats division and a record number of orders for Damen Yachting. After three loss-making years, the Netherlands’ largest shipbuilder was back in the black in 2021.

Despite the various COVID-19 measures worldwide, the negative operating result (43 million euros negative) in 2020 was transformed into an operating profit of 25 million euros last year. “2021 was a good year for us”, explained CEO Arnout Damen. “We have delivered outstanding shipbuilding performance, for example with the complex diamond recovery vessel Benguela Gem, and we won the KVNTS Ship of the Year award for our electrically powered water buses for Copenhagen. Another great milestone in our efforts to become the world’s leading ‘green’ and ‘connected’ shipbuilder was when we built the world’s first full-electric harbour tug Sparky last year for the Port of Auckland and delivered eight ferries to three different clients in Canada, all fitted out with fully electric, hybrid or LNG propulsion systems.”

Ukraine crisis

As for the outlook for 2022, the shipbuilder sees a number of uncertainties. Damen: “The crisis in Ukraine is having a major impact on our company. Not least on the 214 colleagues we had working at our Kherson and Mykolayiv sites before the invasion, with the tragic loss of one of those colleagues. Not only do we sympathise intensely with them, we have also worked as one to ensure that hundreds of Ukrainian employees, and their families and relatives, were evacuated to safer havens at our shipyards in Galati and Gdansk, but also in Amsterdam and Vlissingen, in recent months. Emergency supplies were taken to those who stayed behind. Many colleagues around the world contributed goods and funds, and provided refuge outside Ukraine.”

The conflict in Ukraine is also having a major impact in economic terms. “Within a week after the invasion, we decided to suspend the delivery of vessels that had been ordered and the signing of new contracts with Russian and Belarusian clients. Later, the Dutch government’s sanctions against Russia rendered those deliveries and contracts impossible. This year and next, we have been, and will be, hard at work on finding solutions for the vessels already under construction and on the associated legal procedures.”

“Despite the consequences of this worrying conflict, we look to the future with optimism and confidence,” Damen continued. “This is a view shared by our financial partners, who have recently confirmed their confidence with credit facilities for the years ahead.”

143 newbuild vessels

In total, Damen Shipyards Group completed 143 newbuild vessels in 2021. Exactly the same number as in 2020. The volume of repair and conversion orders dropped off slightly to 1,100 (2020: 1,300). The production volume did rise, from 2 billion to 2.4 billion euros. EBITDA increased from 87.5 million euros negative in 2020 to 81.5 million euros positive last year.

The increase in the order book from 8 to 8.8 billion euros underlines the good starting position for the future. The robust portfolio includes, in addition to a range of tugs, yachts, inland vessels, fishing vessels, barges and workboats, four F126 frigates for the German Navy, the Combat Support Ship Den Helder for the Dutch Royal Navy, and the training vessel Ab Initio, which was fitted out for propulsion with green hydrogen, for the STC Group from Rotterdam.

Corporate Social Responsibility report

The 2021 Corporate Social Responsibility report was published at almost the same time as the annual financial report.

Since early 2020, Damen has been taking steps to implement an effective CSR strategy that is embedded throughout the company and aligned with its business strategy.

There are a number of reasons for the investments in CSR:

  • ensuring that activities and solutions comply with regulations;

  • serving clients and financial partners better;

  • continuing to be an attractive employer;

  • protecting the company, the oceans and the world for generations to come.

Transparency is an important component of CSR. That is why we publish a full annual report on our social, economic and ecological responsibilities.

The report can be found here.

Dutch version:

RECORD ORDERPORTEFEUILLE DAMEN

De orderportefeuille van Damen Shipyards Group was eind 2021 opgelopen tot een bedrijfsrecord van 8,8 miljard euro. Dit was onder andere te danken aan een orderinname van maar liefst 99 schepen bij de divisie Workboats en een record aan bestellingen bij Damen Yachting. Na drie verlieslatende jaren kon 2021 weer met zwarte cijfers in de boeken van Nederlands grootste scheepsbouwer geschreven worden.

Ondanks de diverse COVID-19 maatregelen wereldwijd werd het negatieve operationele resultaat (43 miljoen euro negatief) uit 2020 omgezet in een operationele winst van 25 miljoen euro vorig jaar. “2021 was voor ons een goed jaar”, aldus CEO Arnout Damen. “We hebben hoogstandjes op scheepsbouwgebied opgeleverd als het complexe diamond recovery vessel Benguela Gem en we wonnen de KVNTS Schip van het Jaar-award voor onze elektrisch aangedreven waterbussen voor Kopenhagen. Ook een mooie mijlpaal in ons streven uit te groeien tot de meest toonaangevende ‘green’ en ‘connected’ scheepsbouwer ter wereld, is dat we afgelopen jaar ‘s werelds eerste full-electric havensleepboot Sparky voor de haven van Auckland gebouwd hebben en acht ferries bij drie verschillende klanten in Canada afgeleverd hebben, die alle voorzien zijn van volledig elektrische, hybride of LNG-aandrijving.”

Crisis Oekraïne

Wat betreft de vooruitzichten voor 2022 wordt de scheepsbouwer geconfronteerd met een aantal onzekerheden. Damen: “De crisis in Oekraïne heeft grote impact op ons bedrijf. In de eerste plaats op de 214 collega’s die we voor de inval op onze vestigingen in Kherson en Mykolayiv aan het werk hadden, van wie er één helaas omgekomen is. We leven niet alleen intens met hen mee, maar we hebben er ook met vereende krachten voor gezorgd dat honderden Oekraïense medewerkers en hun gezins- en familieleden de afgelopen maanden naar veiligere oorden bij onze werven in Galati, Gdansk, maar ook in Amsterdam en Vlissingen, zijn geëvacueerd. Naar hen die achterbleven zijn (noodhulp)goederen getransporteerd. Vele collega’s wereldwijd droegen bij aan de inzameling van spullen en geld en de opvang buiten Oekraïne.”

Ook economisch gezien heeft het conflict in Oekraïne een grote weerslag. “Binnen een week na de inval hebben we besloten de oplevering van bestelde schepen en het aangaan van nieuwe contracten met Russische en Wit-Russische opdrachtgevers te pauzeren. Later zijn de opleveringen en orders door de sanctiemaatregelen van de Nederlandse overheid tegen Rusland onmogelijk geworden. Dit en volgend jaar waren en zijn we druk oplossingen te vinden voor de reeds in aanbouw zijnde schepen en de daarbij behorende juridische procedures.”

“Ondanks de gevolgen van dit zorgelijke conflict, kijken we optimistisch en vol vertrouwen naar de toekomst”, vervolgt Damen. “Dit wordt gedeeld door onze financiële partners, die hun vertrouwen onlangs hebben hernieuwd met kredietfaciliteiten voor de komende jaren.”

143 nieuwbouw schepen

In totaal leverde Damen Shipyards Group in 2021 143 nieuwbouw schepen op. Precies evenveel als in 2020. Het volume aan reparatie- en conversieopdrachten daalde licht naar 1.100 (2020: 1.300). Het productievolume steeg wel van 2 miljard naar 2,4 miljard euro. De EBITDA steeg van 87,5 miljoen euro negatief in 2020 naar 81,5 miljoen euro positief afgelopen jaar.

De stijging van de orderportefeuille van 8 naar 8,8 miljard euro onderstreept de goede uitgangspositie voor de toekomst. In de solide portefeuille zitten onder andere, naast diverse sleepboten, jachten, binnenvaartschepen, vissersboten, pontons en werkschepen, vier F126-fregatten voor de Duitse marine, het Combat Support Ship Den Helder voor de Koninklijke Marine en het voor aandrijving met groene waterstof geschikte opleidingsschip Ab Initio voor de STC Group uit Rotterdam.

Corporate Social Responsibility report

Vrijwel tegelijkertijd met het financiële jaarverslag is het Corporate Social Responsibility report 2021 gepubliceerd.

Sinds begin 2020 heeft Damen stappen gezet om een effectieve MVO-strategie te implementeren, die in het hele bedrijf is verankerd en in lijn is met de bedrijfsstrategie.

De investeringen in MVO gebeuren om een aantal redenen:

  • Om ervoor te zorgen dat activiteiten en oplossingen aan de regelgeving voldoen.

  • Om klanten en financiële partners beter van dienst te kunnen zijn.

  • Een aantrekkelijke werkgever te blijven.

  • Om het bedrijf, de oceanen en de wereld te beschermen voor de komende generaties.

Transparantie is een belangrijk onderdeel van MVO. Daarom wordt jaarlijks een volledig verslag over de activiteiten op het gebied van onze sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid gepubliceerd.

Het rapport is te lezen hier.