3 Mar 2021

Expeditionary Survey Boat Hydrograaf named at Damen Shipyards Den Helder

The naming ceremony and transfer of the Expeditionary Survey Boat (ESB) Hydrograaf.

Ben Littler
5 MIN

On Friday, February 26, 2021, the naming ceremony and transfer of the Expeditionary Survey Boat (ESB) Hydrograaf of the Royal Netherlands Navy took place at Damen Shipyards Den Helder (DSDH).

Due to the coronavirus measures currently in force, the naming ceremony and handover took place in an adjusted manner, whereby the majority of the invitees were present via a livestream. The naming was also carried out remotely, whereby outgoing State Secretary of Defence Barbara Visser shattered the bottle of champagne against the ship in Den Helder with the press of a button. The ceremony was attended physically and at an appropriate distance by deputy commander of the naval forces rear admiral Nacht Hulsker, captain of the ESB lieutenant at sea 2 (OC) van Amerongen, director of projects DMO commander Kreiter, deputy director of DSDH Peter van den Berg and the responsible project leader of DSDH.

The design and construction of the Hydrograaf was realised in close collaboration between the DMO and DSDH. Peter van den Berg of DSDH: “Our project manager, together with the Ministry of Defence team, delivered a high-tech performance in the design and construction of this new type of ship.”

After construction, the Hydrograaf was allowed to receive a maximum weight of 24 tons, in connection with the maximum permissible loading weight of the Davits hoisting installation on ships such as HNLMS Johan de Witt. At the same time, the ship must reach a speed of at least 20 knots, with very low noise requirements and limited space for recording all hydrographic equipment.

After the naming ceremony, the ESB was symbolically handed over by DSDH to Defensie Materieel Organistatie’s (DMO) Director of Projects, commander Kreiter, followed by a toast to the vessel and her crew.

In the coming weeks, the ESB will be prepared for handover to the RNLN, which will start operating the vessel after a work-up period of several weeks.

The ESB will provide up-to-date information about the soil conditions and the situation below the waterline in places where that insight is required. With this information, the Royal Netherlands Navy (RNLSN) supports expeditionary maritime operations and provides an environment in which ships can navigate safely. The main tasks of the ESB are:

·         Gathering environmental information to make decisions about the (im)possibilities of an amphibious operation;

·         Performing hydrographic survey operations in support of emergency relief operations;

·         Supporting with civil hydrographic tasks on the national continental shelf (NCP).

The sixteen metre long ESB can be deployed from the so-called big decks, such as Zr. Ms. Johan de Witt. The ESB can independently perform hydrographic surveys under tactical conditions at a greater distance from the mother ship. She is a fully fledged platform that is comparable to a hydrographic survey vessel (HOV) and meets the highest survey standards.

The name Hydrograaf has been chosen in honour of the National Inspection Vessel Hydrograaf from 1910. It is also a clear reference to the primary task.

Placeholder

Dutch version

Op vrijdag 26 februari 2021 heeft op de werf van DAMEN Shipyards Den Helder (DSDH) de doopplechtigheid en overdracht plaatsgevonden van de Expeditionary Survey Boat (ESB) “Hydrograaf” van de Koninklijke Marine (KM).

De doopceremonie en overdracht vonden vanwege de coronamaatregelen op een aangepaste wijze plaats waarbij het merendeel van de genodigden via een livestream aanwezig was en mee kon kijken.
Bijzonder was dat de doop “op afstand” werd uitgevoerd waarbij demissionair staatssecretaris van Defensie Barbara Visser vanuit Den Haag door middel van een “button” de fles champagne in Den Helder tegen het schip uiteen liet spatten. De doopceremonie werd fysiek en op gepaste afstand bijgewoond door plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten Schout bij Nacht Hulsker, gezagvoerder van de ESB luitenant ter zee 2 (OC) van Amerongen, directeur Projecten Defensie Materieel Organisatie (DMO) commandeur Kreiter, adjunct directeur DSDH Peter van den Berg en de verantwoordelijke projectleider van DSDH John Boelhouwers.

Het ontwerp en de bouw van de Hydrograaf kwam in nauwe samenwerking tussen de DMO en DSDH tot stand. Adjunct Directeur Peter van den Berg van DSDH sprak de genodigden tijdens de doop toe: “Onze projectleider heeft samen met het team van de DMO een technologisch hoogstaande prestatie geleverd, bij het ontwerp en de bouw van dit nieuwe type schip. De Hydrograaf mocht na de bouw een maximumgewicht krijgen van 24 ton, in verband met het maximaal toelaatbare laadgewicht van de Davits hijsinstallatie op schepen zoals Zr.Ms. Johan de Witt. Dit terwijl het schip een snelheid van tenminste 20 knopen moet behalen, met zeer lage geluidseisen en beperkte ruimte voor het opnemen van alle hydrografische apparatuur.”

Na de doopplechtigheid is de ESB door DSDH symbolisch overgedragen aan directeur Projecten van DMO, commandeur Kreiter gevolgd door het uitbrengen van een toast op de ESB en haar bemanning.

De ESB zal de komende weken gereed worden gemaakt voor overdracht aan de KM die het vaartuig na een opwerkperiode van enkele weken, operationeel zal gaan inzetten.

De ESB gaat actuele informatie leveren over de bodemgesteldheid en de situatie onder de waterlijn op plaatsen waar dat inzicht benodigd is. Met die informatie ondersteunt de KM expeditionaire maritieme operaties en zorgt ze voor een omgeving waarin schepen veilig kunnen navigeren. De hoofdtaken van de ESB worden:

·         Omgevingsinformatie verzamelen ter besluitvorming van de (on)mogelijkheden van een amfibische operatie;

·         Hydrografische opnamewerkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning van noodhulpoperaties;

·         Ondersteunen bij civiele hydrografische taken op het Nationaal Continentaal Plat (NCP).

De zestien meter lange ESB kan worden ingezet vanaf de zogenaamde big decks, zoals Zr. Ms. Johan de Witt.  De ESB kan zelfstandig onder tactische omstandigheden hydrografische opnames uitvoeren op grotere afstand van het moederschip. Het is een volwaardig platform dat vergelijkbaar is met een hydrografisch opnemingsvaartuig (HOV) en voldoet aan de hoogste surveynormen.

De naam Hydrograaf is gekozen in navolging van het Rijks Opnemingsvaartuig Hydrograaf uit 1910. Het is daarnaast een duidelijke verwijzing naar de primaire taakstelling.